ᓄᓇᕗᑦ Nunavut ’99

“ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖅ (ᐃᓚᒍᑕᖓᓂᑦ 5) ᐱᒻᒪᕆᐊᓚᐅᕐᐳᖅ. ᐅᓇ ᐃᓚᒍᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᖃᓂᒃᓴᒻᒪᕆᒃᑲᑦᑕ ᐆᒪᔪᓄᑦ.”
—ᑕᐃᕕᑦ ᐊᒡᓘᑲᖅ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐋᔩᕐᑎᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᑖᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ

man with rifle

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓗ
ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᓄᓇᒧᓪᓗ ᐊᒃᑐᐊᓂᖓᑦ ᓴᓐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖃᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒧᑐᐃᓐᓈᖅᐸᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᓕᕐᒪᑕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᓯᕗᒻᒧᒃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑳᖅᑐᖅ ᐊᑯᓂᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓴᕿᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᕙᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓂᒥᑦ

 

ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ ᐳᕋᐃᐊᓐ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ

ᐊᕐᕕᐊᒥ ᐊᖅᑯᑎᖏᑦ ᐊᐳᑏᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᖅᑐᑦ. ᓂᕆᐅᒃᐸᓪᓕᐊᓪᓗᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓯᕙᓂᐅᑦ ᓯᕙᓂᓕᕌᖓᑦ, ᐊᑖᑕᒐᖃᐃ ᐸᕐᓇᐃᓕᖅᑐᖅ ᖃᒧᑏᖕᓂᒃ ᑎᖕᒥᐊᖅᓯᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᖑᕐᓂᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᒐᓛᒃᑯᑦ ᑲᖑᐃᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ, ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᕗᔭᖃᙱᑎᓪᓗᒍ, ᑐᖑᔪᕈᔪᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᓯᓚ. ᓲᖃᐃᒻᒪᐅᒐᓗᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓂᒃ ᓲᖅ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓂᒃ. ᑐᓴᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖑᐃᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓯᖅᓯᒪᔪᒪᓐᓇᕋᓂᐅᒐᓗᐊᖅ, ᓴᓂᓕᕇᒃᖢᑎᒃ ᑎᖕᒥᔪᑦ ᓄᓇᒋᔭᒥᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᔭᓕᒫᖅ ᑕᐃᑲᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᓂᕆᐅᖕᓇᕋᓂ ᐃᓯᖅᑐᖃᕐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑐᓄᒻᒧᑦ ᑕᑯᒋᐊᕋᒪ, ᐊᑖᑕᒐ ᐃᓕᑕᕆᓪᓗᒍ ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᓗᐊᕋᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᒋᔭᓐᓂᒃ. ᐅᕙᑦᑎᐊᕈᕐᖑᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᒪ ᖃᐃᖁᓪᓗᓂᖓ, ᐊᓂᓵᓕᒍᓐᓇᖅᑐᖓᒎᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕋᒪ ᑎᖕᒥᐊᖅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᑐᓂ. ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒃᑲ ᐊᒥᓱᑦ ᖃᐃᙱᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑲᖑᐃᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ. ᐅᐱᕐᖕᒑᒥ ᓄᓇᒥᓯᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᒌᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕᔪᖅ ᓱᓕ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐅᐱᕐᖓᕌᖓᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ.

ᖃᐅᖕᒪᑦ ᑐᐸᒃᑐᖓ ᐃᓴᕈᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᖅᖢᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᐱᑦᑕ ᖁᓛᒍᑦ ᑎᖕᒥᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᓲᕐᓗ ᐃᓅᓕᓵᖅᑐᖅ ᐊᓈᓇᒥᓄᑦ”

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᑦᑎᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᕙᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᐃᓐᓇᒦᓪᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖏᓐᓂ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓂᕿᖃᐅᕋᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᒥᖕᓂᒃ. ᐊᒃᑐᐊᓂᖓᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒃ, ᓄᑕᕋᓛᑐᑦ ᐃᓅᓕᓵᖅᑐᑐᑦ ᐊᓈᓇᒥᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᑕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓅᕙᓚᐅᕐᒪᑕ, ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᕙᒃᖢᑎᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓂᕿᒋᔭᒥᖕᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᒃᑐᓂᒃ, ᓇᑦᓯᓂᒃ, ᐃᖃᓗᖕᓂᒃ ᑎᖕᒥᐊᓂᒡᓗ. ᓄᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᓕᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᒃᑮᓈᓗᖕᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᑕᒫᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ -30°-ᒥᑦ -40°-ᒧᑦ. ᐃᒡᓗᕕᒐᓕᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓕᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᑐᒃᑐᓂᑦ ᑐᐱᓕᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᒻᒪᓕᐅᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓕᑦ ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓕᑦ ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒥᒃ.

polar bears

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᓂ ᐊᑐᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᓂᖖᒑᖅᑐᓂᒃ ᑎᑭᕝᕕᐅᓯᒪᓕᕋᑦᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᒥᖕᓂᑦ ᓅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒦᙱᓕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᓕᕐᒪᑕ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓕᕐᒪᑕ ᒪᑯᐊᕋᓗᐃᑦ ᓂᕿᑦ ᓴᓇᑲᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖁᑭᐅᑏᑦ, ᖃᒧᑕᐅᔭᐃᑦ, ᐃᒡᓗᐃᑦ ᕿᔪᖕᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᖅᓴᖅᑕᐅᙱᓕᖅᖢᓂ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖓᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓴᙲᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᓇᐅᖕᒪᖕᒑᕐᒥᒃ ᐅᔾᔨᕆᔭᖃᕈᓐᓕᓕᕐᒪᑕ: ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᐃᒐᔪᒃᓯᒪᖕᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᑐᖃᕋᒥᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥ.

Nunavut—“ᓄᓇᕗᑦ”—ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖓᓲᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖃᐅᖅᑐᓂᒃ: ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᐊᑎᕆᑐᖃᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ, ᑭᐆᑎᓐ) ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓗᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓂᒃ ᓵᙵᔪᑦ. ᑕᒪᐃᑕ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᖃᕐᒪᑕ. ᓄᓇᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᐊᓕᓂᕐᒥ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᒍᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓇᒨᖅᑕᕐᓂᖓᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ. ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐅᖅᑯᖓᓂ (ᓇᑦᓯᓕᖕᒥᐅᑕᐃ) ᓂᕿᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᓯᒡᔭᖃᐅᕐᓂᖓᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ, ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᐱᖕᓂᒡᓗ, ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖅᓴᐅᕙᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ, ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ//ᑲᖑᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑭᒡᒋᕐᓂᒃ, ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐃᖣᕌᕐᔪᖕᓂᒃ. ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, ᐊᐃᕖᑦ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᕙᓚᐅᕐᒥᔪᑦ. ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᓕ ᐊᐃᕕᖅᓯᐅᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ, ᓇᑦᓯᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑐᒃᑐᐃᑦ, ᐅᓗᐊᒍᓪᓖᑦ (ᑲᖑᐃᑦ), ᐊᖅᑭᒡᒌᑦ, ᓇᑦᓰᑦ, ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐃᖃᓗᒃᐲᓪᓗ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᑕᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᔪᑦ.

ᐊᒥᖅᑳᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᑕᐅᓂᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕋᐅᑎᓯᒪᑐᖃᖅᑐᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᕈᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓂᕿᖃᓗᐊᙱᓕᕐᓂᕌᖓᑦ, ᐊᖑᑎᑦ ᑲᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᖃᑎᒌᒃᐸᓚᐅᖅᑐᑦ. ᑕᒪᐅᓇᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐃᖕᒥᖕᓄᓪᓗ ᖃᓂᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᕐᓂᑕᑎᑐᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᕙᒍᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ. ᑕᒪᐅᓇ ᓄᓇᓕᖃᑎᒌᒃᑐᓂ ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕋᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᕙᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒫᓐᓇᓕ ᐃᒡᓗᖕᒑᖓᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᒻᒧᒍᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑕᖓᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᕆᐊᖃᓕᖅᑐᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᓕᖅᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓯᓇᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓐᓇᖅᑐᕐᓕ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᐊᑕᓯᒪᓂᖃᕐᒪᑕ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᒥᖕᓄᑦ. ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᒐᐃᒐᒥᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᓂᒃ ᕿᒪᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒦᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕐᒪᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᓪᓚᕆᖕᓂᖓᑕ ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᐊᑐᓪᓚᕆᖕᓂᖏᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒍᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑖᕈᓐᓇᕋᓱᖕᓂᕐᒥᒃ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᐊᑐᓪᓚᕆᒐᔭᕐᓂᖓ.

ᔭᐃᒻᔅ ᑕᐃᐸᓇ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑐᖅ ᑲᑭᕙᖕᓂ ᐊᑐᕐᖢᓂ. ↓

man with kakivak

ᐊᕐᕌᒎᔪᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ 1970-ᒥ, ᖃᑦᓯᒐᓚᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᓴᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ. ᓂᐱᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐸᐸᑕᐅᒐᔭᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᓯᓕᕆᔩᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑎᓂᕐᒥᒃ ᓵᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᐃᓂᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒡᓗ. ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓂᖅᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕌᖓ ᑲᑎᓪᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᒋᐊᓚᐅᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᓕ ᑕᐱᕇᒃᑐᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑑᙱᑦᑐᖅ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᑦᑕᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᑲᐃᓐᓇᕐᕕᖕᒥᖕᓄᑦ. ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒥᒃ ᖄᖐᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐊᐳᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓴᙱᓂᖅᐸᐅᔪᒥᒃ ᒐᕙᒪᐅᔪᒥᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑖᕆᔭᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᓂᖓ ᐱᒋᐊᕈᔾᔨ­ᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ—ᒪᓕᒐᒃᔪᐊᖅ ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᐅᔪᖅ—ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖃᐅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᖕᒥ ᓄᓇᒥᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᒥᒃ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓕᑦ ᑭᒃᑯᓗᒃᑖᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᑕᐃᔭᐅᓂᖃᓱᖅᑐᑦ) ᐃᓚᖃᐅᖅᑐᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᐅᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ: ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NWMB), ᓄᓇᕗᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ (NPC), ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NIRB), ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ (NWB), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᖄᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕐᐸᓪᓕᐊᓕᑦ (NSRT). ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑎᒋᖕᒪᖕᒑᑕ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᒪᐅᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖃᕐᒪᖕᒑᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐸᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᐅᓯᒪᔪᒥ. ᓄᓇᐅᑉ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᓚᐅᕐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᐅᑉ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂ.

ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᓂᖏᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒥᖁᑎᐅᔪᑦ NWMB, NPC, NIRB, NWB, ᐊᒻᒪᓗ NSRT ᑕᒪᐃᑕ ᐃᓅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᐅᖅᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖕᒑᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ(NTI). ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᐅᖅᑎᑎᒍᑕᐅᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓗᒃᑖᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᐅᕐᒥᔪᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓐᓂᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓅᔪᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᓯᒋᔭᐅᔪᑦ.

John Kaunak

↑ ᔭᓐ ᖃᐅᓇᖅ ᒫᒃᕐᑐᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓇᐅᔮᓂ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NWMB) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓪᓗ. ᖃᐅᔨᓴᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᖑᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓗᑎᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᖃᑦᑕᒪᖕᒑᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᐅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ. ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NWMB) ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓲᖑᖕᒪᑦ ᖃᓂᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖓᓲᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑕ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ 27-ᖑᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ (NPC) ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᖓᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑖᕆᔭᐅᔪᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒍᑕᐅᓱᖅᑐᑦ ᒪᑯᓄᐊ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᓯᓕᕆᔨᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᒋᔭᐅᔪᓄᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓘᓐᓕᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᑎᒥᐅᔪᓪᓗ ᐊᑐᐃᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥᒃ. ᓄᓇᕗᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ (NPC) ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓈᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓛᒃᑰᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐳᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ (NPC) ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐃᔨᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᒥᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ. ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᒃᑯᐊᓕ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NIRB) ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᖏᓐᓂᒃ. ᒪᑯᓂᖓ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᒪᖕᒑᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᒥᒃ, ᐃᓅᓯᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᓂᖓ. ᒪᑯᐊ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇ, ᓯᓚ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖓᓂᖃᕋᔭᕐᒪᖕᒑᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᔪᒥ. ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NIRB) ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᒪᓕᖃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᐅᔪᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓄᐃᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒪᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᔪᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᐃᑎᒋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ (NWB) ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᓕᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᓄᓇᕗᑖᖅᓯᒪᓂᕐᒥ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖃᓗᒃᑖᖅᑐᑦ ᐃᒪᓕᒫᑦ ᑕᓰᑦ, ᑰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᐃᑦ. ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔾᔪᑎᑦ ᑲᔪᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖕᒑᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑲᑐᔾᔨᔨᖃᐅᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ (RIAs)—ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ. ᐃᓚᖓᑦ ᐃᖅᑳᓇᐃᔮᕆᔭᖓᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ. ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᑖᕈᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᒻᒧᒃᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ. ᓴᓇᕕᒡᔪᐊᓕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕈᒪᒐᔭᖅᐸᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓴᓇᕕᒡᔪᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᙱᑉᐸᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᖄᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕐᐸᓪᓕᐊᓕᑦ ᓇᐳᖖᖑ-ᑯᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑭᓖᑐᐊᕈᑎᒃ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ

ᐱᕐᖑᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᒪᓕᖕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᒥᒃ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᒍᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕋᔭᕐᓂᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᐃᑦ ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᓯᕗᓂᐅᔪᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᖅᐸᓚᐅᕐᓂᕗᑦ, ᓴᙱᓂᕗᓪᓗ, ᐊᑕᐅᓯᐅᓂᕗᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕗᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖁᓚᖁᔭᐅᙱᑦᑐᑦ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᑦ ᐅᕙᖓ ᐊᓕᓪᓗᖓ ᑐᐱᓐᓂᒃ ᑕᑯᔪᓐᓇᓚᐅᕋᒪ ᑲᖑᕐᓂᒃ ᖁᓕᑦᑎᓐᓂ ᑎᖕᒥᔪᓂᒃ, ᐃᓛᒃ ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᙱᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᑕᑯᕋᓐᓂᖅᑑᓪᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦᑕᐅᖅ ᑭᖑᕚᒃᓴᕗᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐅᕙᒍᑦ ᐊᑐᐊᓂᒃᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

Notes about the transcoding and transcription of this article.