ᓄᓇᕗᑦ Nunavut ’99

“ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᖢᖓ ᑮᓇᕐᓂᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ. ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᓪᓗᖓ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᕝᕙᓃᖏᑦᑐᓂᑦ . . . ᐃᓱᒪᓪᓗᖓ ᐃᓄᒐᓴᖕᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᕐᖢᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᖅᑭᑦᑐᖅ.”
—ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐋᔩᕐᑎᓄᑦ, ᑖᒻ ᒪᓗᐊᐃ, ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᖃᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥᓐ ᐊᖏᕈᑎᒥᓐ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᒪᐃ 1993

ᐃᓅᓂᖅ ᐊᓯᖑᕐᐸᓪᓕᐊᔪᒥ

mixed group of children

ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᖕᓂᖅ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ:
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓅᓪᓗᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᕗᑦ ᐃᓅᓯᕗᑦ ᓱᓐᓂᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᓚᖓᔭᕗᑦ ᓱᕐᕋᙱᓪᓗᑕ

 

ᕇᑦᓱ ᐊᑏᑦᑐᖅ ᕿᑦᓱᐊᓕᒃ

ᓄ ᓇᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓂᖃᙱᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖁᑎᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᒪᒐᔪᒃᖢᑎᒃ, ᓄᓇᒥᐅᑕᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᒐᔪᖕᓂᖅᐸᐅᔪᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᓄᓇᑕᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᓪᓗᒥ ᐃᒡᓗᖃᐅᖅᑐᒍᑦ ᓄᑕᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑎᑑᙱᑦᑐᖅ, ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᐸᒃᖢᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᕝᕕᖕᓂ ᓂᕆᔭᖅᑐᖅᐸᒃᖢᑕ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᖢᑕ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᖢᑕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᐊᑐᕐᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᕙᓚᐅᖅᑕᒥᖕᓂᒃ.

ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᒃᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ 1950 ᐊᑐᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ ᖃᖓᓵᖅ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᙱᑦᑐᖅ. ᐊᓐᓇᐅᒪᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᖅᐸᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᖃᖅᑐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓗ ᑲᑉᐱᐊᓇᖅᑐᖃᖅᑐᒥ. ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᐅᓚᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕝᕕᒃᓴᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ.

ᐃᓚᒌᖕᓂᖅ ᐃᖃᒋᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᓗ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᖃᒋᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᓗ ᐃᓅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᑎᖓᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑕᓚᐅᖅᑐᑦ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᓇᓱᒡᓗᒍ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᙱᑑᒐᓗᐊᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᙱᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ. ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ.

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᓱᓕ ᐱᕈᖅᓯᒪᙱᒻᒪᑕ, ᐃᓐᓇᖅᑎᑐᑦ ᓱᓕᕆᑎᑕᐅᓱᓚᐅᙱᑦᑐᑦ. ᐱᑦᑎᐊᙱᒃᑳᖓᑕ ᐅᓪᓗᒥᑎᑐᑦ ᓱᐊᒃᑕᐅᑦᑕᓚᐅᙱᑦᑐᑦ—ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓄᑦ ᓴᐃᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᑎᒃ. ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᓕᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐃᓕᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᒋᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᓯᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᐅᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓇᓂ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ. ᓄᓇᕗᒧᑦ ᑎᑭᓕᓵᖅᑐᒧᑦ ᑕᑯᔪᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐃᕙᐅᑎᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖏᐅᑎᔭᐅᓇᓂ ᐊᓯᒥᖕᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓇᓱᒋᔭᐅᓗᓂ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᖕᓂᒃ.

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᖅ ᑕᒪᒃᑭᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᐅᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓲᕐᓗ ᐅᓇ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓐᓂᖅᐸᑕ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᔪᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖅᐸᐅᔪᑦ ᑐᒃᑐᓕᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᕐᓇᓂ, ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖃᑎᒌᖕᓂᐊᖅᐸᑕ ᐸᐅᕐᖓᖅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᐸᑕᓘᓐᓕᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᖃᕐᓗᓂ. ᐊᔪᙱᓐᓂᖓᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓗᒃᑖᖓᓂᐅᙱᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᓈᓚᒃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᓱᓇᔪᖃᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᕐᖓᕕᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᐃᓱᒪᑕᒻᒪᕆᐅᓂᕐᓕ ᐃᓐᓇᑐᖃᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᐱᒋᔭᑐᐃᓐᓇᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᑐᒐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᕈᑎᖃᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᒃᑯᓪᓘᓐᓕᑦ ᐃᓕᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᓪᓗ ᖁᓪᓕᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᓂᒃ ᑐᓴᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᒍᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᖕᒪᖕᒑᕐᒥᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ.

traditional string game

ᓄᑖᑦ ᐱᖑᐊᕈᓰ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᐅᖏᑦᑐᑦ— ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᖅ ᓂᑭ ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ ᐊᓇᐅᓯᓕᒑᔪᖅ, →

← ᐊᒻᒪ ᖁᒡᓗᒃᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᔫᓐ ᑲᓚᖓᖕᐳᒡ ᐊᔭᕌᕐᑐᖅ

modern baseball

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒐᓛᖃᖅᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᑦ. ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒃ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᒪᓕᒃᖢᓂᔾᔪᒃ ᓄᓇᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐆᒪᔪᖃᙱᓕᕌᖓᑦ ᐊᓯᐊᓐᓄᑦ ᓅᑉᐸᒃᖢᑎᒃ. ᓄᓇᒥ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᒪᑕ. ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᕐᓇᐅᓕᕌᖓᑦ ᓂᕆᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ, ᕿᓚᐅᔾᔭᖅᖢᑎᒃ, ᐱᕐᖑᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓗᕆᒃᓴᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ.

ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᓂᖏᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᔨᐅᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᑐᕐᖕᒐᕐᒥᖕᓂᒃ. ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐋᓐᓄᕌᖃᖅᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᒃᓴᖃᖅᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᒥᓂᒃ. ᐊᖑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖕᒥᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑐᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐊᖑᑎᑦ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᒪᒋᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕿᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᒃ. ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒡᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖕᒑᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᒃᑯᑦ ᖁᕐᖏᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒡᓕᒍᓱᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᒥᖕᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᑑᔭᙱᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᓕᔪᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐊᖃᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᒫᖅᑕᐅᓪᑎᒃ ᑯᓂᒃᑕᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᒥᖕᓄᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓄᑕᕋᐅᓪᓗᓂ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᑕᕋᙱᑎᑐᑦ ᐱᕈᐃᔭᐅᑦᑕᙱᒻᒪᑕ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᕿᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑯᓂᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ.

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑕ ᒪᓕᒃᑕᐅᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᑎᒍᐊᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᓄᑕᕋᖃᐅᓗᐊᖅᑐᑦ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᑎᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᕿᑐᕐᖓᕐᒥᖕᓂᒃ ᐃᓚᒥᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᒍᑦ ᐊᑲᐅᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓄᑕᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᓈᓇᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᙱᓪᖢᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᓪᓚᕆᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒻᒪᕆᒃ.

ᐊᓯᔾᔨᒻᒪᕆᖕᓂᖅ

ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᕐᓕ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᑎᑐᑦ ᐱᔪᓐᓕᖅᑐᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓕᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᑖᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᓚᐅᕈᑎᖏᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᐸᓚᐅᕐᓂᖏᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑭᓖᓯᒪᔪᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᖕᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᓗᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᙱᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑲᐅᙱᑦᑑᓯᒪᔪᖅ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓗᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᕐᓂᖏᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓂ ᓄᓇᖃᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᐃᑕ ᐅᓪᓗᒥᑎᑑᙱᑦᑐᖅ ᓱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐅᓪᓗᒥᓕ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓇᑉᐸᖏᑕᓘᓐᓕᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᓂᖏᑦ ᓱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᙱᑦᑐᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᔾᔪᑎᒃᓴᒥᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᐊᑲᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒻᒪᖅᑐᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓂᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᖕᒪᑕ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᓱᓕ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᔪᙱᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᓕᑕᐅᓕᖅᑑᒐᓗᐊᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓅᓯᖃᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅ.

Iqaluit

↑ ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖅᑲᓂᒃ ᐅᐱᒋᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑐᖁᑎᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ. ᖁᖏᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ WWF-ᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖓᒍᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ. ᓈᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖏᖅᑎᐅᔪᓂᒃ Spice Girls ᐊᒻᒪᓗ Marilyn Manson-ᒥᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᓪᓗ ᖃᓂᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ. ᐃᓕᕝᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᑭᖑᕙᓄᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᕙᙱᓕᕐᒪᑕ. ᒪᒥᐊᓇᐅᒐᓗᐊᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓱᐃᑦ ᐃᓕᑕᐅᑦᑕᓕᕐᒪᑕ ᐃᓐᓇᑐᖃᒃᑰᙱᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ (CD-ROM)ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᒃᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓂᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ, ᑕᒪᓐᓇ ᓵᓚᒋᔭᐅᓯᒪᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖓ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖏᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᑦ

ᑕᐃᒪᐃᕈᓗᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒥᑎᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓱᓕ, ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᒃᑯᑕᐅᓪᓚᕆᒐᓂ. ᐊᒥᓱᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᒥ ᐊᓯᔾᔨᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᕐᖓᓇᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᒥᖕᓄᑦ, ᖃᓄᐃᒻᒪᖕᒑᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ, ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ, ᖃᓄᕐᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓕᕐᒪᖕᒑᑦ ᓄᓇᒋᔭᒥᖕᓂ ᑐᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓪᓗᑎᒃ. ᖃᓄᖅ ᐃᓅᖃᒌᑦ ᐃᓱᒪᖕᒪᖕᒑᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖕᒑᑕ ᐅᐱᒋᔭᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᓕᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖓᓐᓂᒃ. ᓲᕐᓗ ᐅᓇ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᒍᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓐᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐸᐸᑦᓯᒍᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᕙᓕᖅᑐᑦ. ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ, ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᓱᖅᑐᑦ ᓯᕿᓐᓕᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓕᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓄᑕᖅᑲᖏᑦ ᐃᓐᓇᖅᓯᒪᑐᖃᓕᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᓪᓕ ᑏᑐᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ. ᐊᐱᕆᔭᖅᑐᕈᒪᒍᑎᒃ ᑐᕐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᒍᑎᒃ ᐃᓅᓯᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᔪᓕᖅᑕᒥᖕᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᒐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕋᒥᒃ. ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒡᓘᓐᓕᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᒍᑎᒃ ᐃᔨᒋᓗᐊᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒧᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐸᕐᓇᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐅᐱᕐᖕᒑᒥ ᕿᒧᒃᓯᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕋᒥᒃ. ᐊᓅᕆᔪᑦ ᕿᒻᒥᒥᖕᓂᒃ, ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᑦ ᒪᖃᐃᓐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐅᓪᓗᒥᓘᓐᓃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕿᕐᖑᔭᒥᒃ ᐊᑐᙱᓪᖢᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ—ᑕᐃᑦᓱᒪᑎᑐᖃᖅᑎᑐᑦ—ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖃᖅᖢᑎᒃ: ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᒪᓕᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ—ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᖃᐃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᓯᕗᓕᑦᑎᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᓇᔭᕈᑦᑕ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓇᔭᖅᑐᒍᑦ.

ᐱᔭᕇᖅᐳᖓ.

Notes about the transcoding and transcription of this article.