ᓄᓇᕗᑦ Nunavut ’99

man in sunglasses, looking

ᑭᖑᒻᒪᑦ
ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᓂ

. . . ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ
ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓱᕋᒃᑯ.
ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ . . .

 


ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ

ᑭ ᖑᒧᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᒍ ᓱᕈᓯᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᕋ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᐃᓅᓯᕆᔭᓐᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᒥᑦ ᒪᓐᓇᐅᔪᒧᑦ, ᑕᐅᑐᕐᖑᐊᖅᑑᔭᖅᖢᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓱᕋᒃᑯ. ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᑕᑯᓯᒪᓕᕋᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ ᐃᓄᑭᑦᑐᓃᑉᐸᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐳᖅᑐᔪᖓᓂ, ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒦᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᑦ, ᐊᖅᑯᑎᒋᓯᒪᔭᕋ ᕿᒃᓵᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᔪᒃᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᑎᑕᐅᓚᐅᕋᒪ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᖓᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐅᔾᔨᕆᔭᖃᓚᐅᕋᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔾᔪᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒋᔭᒪ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᓱᓇᐅᕝᕙ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᓕᕐᓂᖓᓐᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᓲᖅ ᐱᓇᓱᖕᒪᖕᒑᑦᑕ ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓇᓱᒐᔭᕆᓪᓗᒋᑦ. ᓱᓇᐅᕝᕙᓕ ᑕᒻᒪᕐᓂᕋᒪ. ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᕗᑦ, ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ 30, ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᒻᒪᑕ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᕕᓂᐅᔮᖅᑐᖅ ᐊᒃᓱᕈᕆᐊᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕋᑦᑕ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒃᑎᓪᓗᑕ, ᒪᑯᓂᖓᕋᓗᒃ ᓂᕿᒃᓴᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᒡᓗᒃᓴᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᓂᕐᖓᓱᕐᒪᑕ ᑕᓚᕕᓴᒧᑦ ᑕᑯᓐᓇᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᕈᑎᖓᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᕈᓐᓇᙱᒃᑳᖓᒥᒃ. ᐊᓯᖓᐅᔫᔮᖅᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒥᖕᓂᒃ ᐊᓯᖓᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᒋᔭᐅᔪᒥᒃ. ᐅᓪᓗᒥᓕ, ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᑐᐊᒐᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᓐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᑦ. ᓄᓇᒋᙱᑕᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔭᐅᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓅᒋᐊᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᑕᓐᓂ ᓲᕐᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᖑᐊᖅᓯᒪᔪᑐᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᔮᕐᒪᑕ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᕐᓕ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᒋᐊᖃᙱᒻᒪᑕ.

ᐃᓅᓯᖃᕋᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒋᙱᑕᒥᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓱᕈᓯᕗᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᙱᒻᒪᑕ, ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ, ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᙱᒻᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ. ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᕗᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅ­ᓯᒪᖕᒪᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᕐᓂᑎᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓂᑎᒡ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓯᒪᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᑖᕐᓂᕗᑦ ᓄᓇᒥᒃ, ᐅᕙᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒋᔭᒃᑲᓗ ᑎᒍᓯᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᒐᑦᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᕙᖓ ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒋᔭᓐᓂ ᐅᐱᒋᓂᖃᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒥᓱᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖕᒑᕐᒥᒃ ᓇᓗᓪᓗᑎᒃ. ᐅᓪᓗᒥᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᐱᒋᓂᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ. ᐃᓄᖁᑎᒋᔭᕗᑦ ᓇᓕᒧᒃᑎᑕᐅᙱᓐᓂᕐᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᖑᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᑐᕐᖓᓱᖁᔨᔪᒍᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᑦᑎᓐᓂ. ᕿᓄᐃᓵᕐᓂᕆᔭᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᓐᓇᕐᓂᕆᔭᕗᑦ ᓱᓕ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᓴᙱᓂᕆᒐᑦᑎᒍ.

ᓯᕗᓂᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᐳᐃᒍᑕᐅᒋᐊᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᓪᓗᖃᖅᑐᖅ: 1971, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᓴᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᐱᕐᖕᒑᒥ 1982-ᒥ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑕᐅᓴᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᕐᖑᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ. 1992-ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᑭᒡᓕᖓ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᔫᓂ 1993-ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓ ᖄᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓐᓂ. ᕖᕗᐊᕆ 15, 1999-ᒥ, ᓂᕈᐊᕐᕕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᓯᕗᓪᓖᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᓪᓗᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓗᐊᕋᔭᙱᑦᑐᓄᑦ. ᓲᕐᓗ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐅᐱᕐᖕᒑᖑᓚᐅᖅᑐᒥ 1979-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐲᑕ ᐃᑎᓐᓄᐊᖅ Peter Ittinuar, ᓯᕗᓪᓖᑦᑑᓪᓗᓂ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᒥ, ᓇᖏᖅᓯᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᓐᓂ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᓂᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᓱᓪᓗᐊᖑᓚᐅᖅᑑᔭᙱᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᑎᑭᓕᑕᐃᓐᓇᖅᑑᔭᖅᑕᑦᑎᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪ ᐊᖅᑯᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᖅ.