ᓄᓇᕗᑦ Nunavut ’99

toddler planting Canadian flag in sand

ᑭᖑᕚᒃᓴᕆᔭᕗᑦ

“ᑕᒡᕙ ᑕᒪᓐᓇ
ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑕᐅᒍᑎᒃᓴᕗᑦ.
ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᓕᑦᓯᓐᓄᑦ
ᑐᓂᕐᕈᓯᖅᓯᒪᕗᒍᑦ.
ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᖅᐱᓯᓕ ᑕᒡᕙ?”

 


ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ ᔨᒥ ᐅᓇᓕᒃ

ᐃ ᓱᒪᒋᔭᓐᓂ ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓗᒍ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᓲᖑᔭᕋ ᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᓚᐅᕐᓗᒍ, ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕐᖑᐊᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓄᒋᐊᒃᑲᒥᒃ ᐅᖅᑰᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒋᐊᒃᑲᒥ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᐃᒪᔮᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᕐᓗ ᐳᔪᐃᓐᓇᐅᓪᓗᓂ ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᖅᑐᓄᑦ. ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐅᓪᓚᐅᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᖕᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᒃ ᓴᙱᒍᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᕈᑎᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᔪᕐᓴᕉᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖁᒪᐃᒋᔭᐅᓱᖅᑐᑦ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑲᐅᓯᒍᑕᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᓚᕐᓇᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᐅᑐᕐᖑᐊᓲᕆᒐᒃᑯ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓚᐅᕋᓱᒋᓪᓗᒍ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᓯᑕᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᑎᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑉ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖓᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓪᓚᕆᓚᐅᕋᓗᐊᕐᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓚᕆᙱᑕᕋ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᓯᕿᕐᖑᔭᐃᑦ/ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᑦ ᖁᓛᓅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᒫᔾᔨᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ 31, 1999-ᒥ, ᒪᕐᕉᒃ ᐊᑐᓕᓚᐅᕐᐳᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᓂᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᓗᓂᐅᒃ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖓ. ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 25-ᖑᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᐃᑎᑎᒐᔭᕐᒪᑕ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᖃᓕᕋᔭᕐᓗᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑯᓂᑦ ᓱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᐃᑉᐸᖓᑦᑕᐅᖅ, ᓂᐱᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᕐᓕ ᐊᑐᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᓯᐅᓗᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᑎᒃ ᐊᐱᕆᓚᖓᔭᖓᑦ, “ᖃᓄᕐᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᑐᕿᖃᖅᐸ?”

ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᒃ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᓗᐊᙱᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᓄᕐᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖃ ᐊᓯᔾᔨᕈᑕᐅᓗᓂ. ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᐸ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᕗᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᙱᓕᕋᔭᕐᓗᑎᒃ? ᐅᕙᒍᓪᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓚᖓᕕᑕ? ᕿᑐᕐᖓᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕋᓗᐊᖅᐸᑦ?

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐱᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᐊᕕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ. ᑭᐅᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕐᖓᓂᖃᓪᓚᕆᒃᖢᑎᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᖓᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑭᐅᔪᓐᓇᙱᑉᐸᑕ ᐊᖏᕐᓗᑎᒃ, ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᒻᒧᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᕙᓕᑭᐊᖅ ᐊᑐᕐᓂᖃᙱᑦᑐᖅ. ᐱᕝᕕᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᓇᔭᖅᐸᑕ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᙱᓐᓇᑦᑕ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐄᑉᕈ 1, 1999-ᒥ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᒃᑯᑦ ᖄᖓᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᖃᖅᑐᑎᒍᑦ ᐱᕕᒡᔪᐊᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᑖᒥᒃ ᓵᕐᖓᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᑐᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᕿᓄᐃᓵᖅᑎᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ. ᑎᑭᑎᑎᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓇᔭᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᕋᔭᖅᑐᓂᒃ: “ᑕᒡᕙ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑕᐅᒍᑎᒃᓴᕗᑦ. ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᓕᑦᓯᓐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᖅᓯᒪᕗᒍᑦ. ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᖅᐱᓯᓕ ᑕᒡᕙ? ᓱᓇᕐᖑᖅᑎᓐᓇᔭᖅᐱᓯᐅᒃ?”

ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᖑᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᓕᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖃᓕᕐᒪᑕ. ᐃᒪᓐᓇᓐᓃᑦ ᓱᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᓂᖓ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒋᐊᖃᓕᖅᑐᖅ ᐊᕐᕋᒍᐃᑦ ᖁᓕᑦ ᑳᖏᖅᐸᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᖅ. ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᒐᑦᑕ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᖃᖅᑐᓂᒃ. ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒍᑦ ᒐᕙᒪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᒐᑦᑕ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᑕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓯᕗᓂᕆᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᖅᑎᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓂᖃᐃᓐᓇᔾᔮᙱᒻᒪᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᒃᑯᕕᖕᒥᖕᓂ. ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᓚᖓᒃᐸᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒐᕙᒪᖁᑎᒋᔭᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒃᐸᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᖃᑕᐅᒃᐸᑕᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ. ᒐᕙᒪᖁᑎᒋᓚᖓᔭᕗᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᓕᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐊᔭᐅᖅᑕᐅᓂᖃᖅᐸᑕ. ᒐᕙᒪᖁᑎᒋᔭᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᓚᖓᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒃᐸᑕ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᒃᑯᐃᓗᑎᒃ ᑲᒪᒍᒪᙱᓐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ. ᒐᕙᒪᒋᓚᖓᔭᕗᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᒍᐃᓐᓇᕈᑦᑎᒍ ᐅᕙᒍᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖁᒪᐃᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ. ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᐱᕆᔭᐅᒐᓗᐊᖅᖢᓂ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑐᕌᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᓈᔭᐅᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐸᑕ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᒍᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕗᒦᑦᑐᓂᑦ. ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑕᒻᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕋᓗᐊᕐᓗᑕ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᕌᕈᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓄᖅᓴᖅᑎᑕᐅᙱᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐱᑕᖃᕋᔭᙱᑉᐸᓪ, ᑲᑕᑐᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᒍᑦ.

ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᕼᐋᑭᕐᖑᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕋᔭᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒎᕙᓪᓕᐊᓚᖓᔪᓂ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖓᓕ ᑕᐃᑲᓃᖃᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᑎᒪᕝᕕᐅᔪᓂ ᐱᕐᖑᐊᕐᕕᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂ, ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᓂᓐᓂᖅᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖓᓕ ᑲᑎᓐᓇᔭᕋᑦᑕ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐱᕐᓂ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒥ, ᐅᖃᖃᑎᒌᖃᑕᐅᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ. ᓄᑖᓂᒡᓗ ᓇᓂᓯᖃᑕᐅᓗᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᑦᑎᐊᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖁᓚᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ. ᐅᕙᓐᓄᓪᓕ ᑐᑭᓯᓯᒪᓂᕆᔭᓐᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᓂᕆᐅᖕᓂᐅᔪᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᖅ.